Home   ›   Algemene voorwaarden

Algemene voorwarden

Artikel 1 Algemeen
1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle
Overeenkomsten die tussen CrossFit IJsselSterk en Sporter worden gesloten. In deze Algemene
Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. CrossFit IJsselSterk: CrossFit IJsselSterk gevestigd te Dieren.
b. Sporter: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die
een Overeenkomst aangaat met betrekking tot sportactiviteiten.
c. Overeenkomst: Overeenkomst aangaande lidmaatschap tussen CrossFit IJsselSterk en de Sporter
ter zake sportactiviteiten.

Artikel 2 Totstandkoming Overeenkomst
2.De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De Overeenkomst is strikt
persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

1.Bij minderjarigen (onder 16 jaar) is een handtekening van een ouder of wettelijk
vertegenwoordiger verplicht.

Artikel 3 Bedenktijd
Voor de Overeenkomst geldt een bedenktijd van 7 kalenderdagen. Sporter heeft het recht om
binnen 7 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het
lidmaatschap. Dit recht eindigt op het moment dat Sporter eerder deelneemt aan de
sportactiviteiten.

Artikel 4 Duur en beëindiging
1.CrossFit IJsselSterk biedt Sporter een Overeenkomst aan van 3 maanden.
2.Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de Overeenkomst te worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, welke in gaat op de eerste van de volgende
maand.
3.Zonder opzegging word het lidmaatschap voor onbepaalde tijd vervolgd.
Er kan dan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand,
een en ander conform lid 2 van dit artikel.
4.De Overeenkomst dient per e-mail te worden opgezegd.
5.Tussentijdse opzegging door Sporter is, na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van CrossFit
IJsselSterk mogelijk indien:

  •  Sporter een ander woonadres krijgt met een afstand groter dan 25 km vanaf de huidige woonplaats.
  •  Het voor de Sporter als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de sportactiviteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 3 van dit artikel.

6.Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 4 bestaat er voor Sporter een
bevriezingsmogelijkheid. Als Sporter gedurende een periode van langer dan één maand geen
gebruik kan maken van de sportactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure,
zwangerschap, ziekte, lange reis of andere omstandigheden welke buiten de controle en invloed
van de sporter zijn, dan kan uitsluitend na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van CrossFit
IJsselSterk, de contractperiode aansluitend worden verlengd met deze periode zonder dat er over
deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
7.Bij een opzegging als bedoeld in lid 4 is CrossFit IJsselSterk gerechtigd om de bijdrage over de
verstreken abonnementsperiode te herrekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode
en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage.
8.Tussentijdse opzegging door CrossFit IJsselSterk is met onmiddellijke ingang, zonder
voorafgaande waarschuwing mogelijk indien:

  • Sporter een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van de geldende huisregels
    schendt of;
  • Sporter zich onrechtmatig heeft gedragen jegens CrossFit IJsselSterk, het personeel of jegens een
    andere sporter bij CrossFit IJsselSterk.
    Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door

CrossFit IJsselSterk aantoonbaar geleden schade

9.Indien CrossFit IJsselSterk haar activiteiten beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door CrossFit
IJsselSterk mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende
abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 5 Tariefswijziging
1.Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
2.Eventuele prijsverhogingen worden door CrossFit IJsselSterk 2 weken voorafgaand genoegzaam
bekend gemaakt.
3.Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst
binnen 2 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt
terugbetaald.
4.De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van
het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien
uit de wet, zoals die ter zake van BTW, of wanneer de tariefswijziging 5% of minder is.
Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst,
dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 6 Verplichtingen van Sporter
1.Sporter houdt zich aan de door CrossFit IJsselSterk gegeven instructies en de huisregels.
2.De sporter dient een medische contra-indicatie voor sport kenbaar te maken bij het personeel
van CrossFit IJsselSterk.
3.De sporter dient de aanwijzingen van CrossFit IJsselSterk en/of het voor CrossFit IJsselSterk
werkzame personeel op te volgen. Het is de sporter niet toegestaan gebruik te maken van
apparaten of faciliteiten, waarmee de sporter niet bekend is. Indien de sporter niet bekend is met
een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken,
zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
4.Het is Sporter niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten, indien hij onder invloed is
van drank, drugs, of als doping aangeduide middelen.
5.Het is Sporter niet toegestaan te roken in de door CrossFit IJsselSterk beschikbaar gestelde
ruimtes.
6.Sporter dient veranderingen van persoonsgegevens, zoals het postadres, e-mailadres,
bankgegevens en telefoonnummer direct per e-mail aan CrossFit IJsselSterk mede te delen.

Artikel 7 Tussentijdse wijziging

1.Sporter kan de aangegane lidmaatschapsvorm tussentijds wijzigen, in overleg met en na
goedkeuring van CrossFit IJsselSterk. Een verzoek tot wijziging dient per e-mail aan CrossFit
IJsselSterk gedaan te worden.
2.CrossFit IJsselSterk behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden 1 maand van te voren bekend gemaakt.
3.CrossFit IJsselSterk kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten,
lesroosters, programma’s en openingstijden.

Artikel 8 Betaling
1.Het verschuldigde abonnementsgeld wordt in rekening gebracht en geschiedt zoals is
overeengekomen.
2.Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de sporter
voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het
verschuldigde bedrag te voldoen.
3.Indien de sporter na een periode van vier weken in nog steeds gebreke gebleven is, wordt de
vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle
kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de sporter.
4.Bij het niet tijdig voldoen van het abonnementsgeld kan deelname aan de lessen worden
ontzegd totdat de totale achterstand is betaald.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1.CrossFit IJsselSterk en/of het voor CrossFit IJsselSterk werkzame personeel aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de sporter.
2.CrossFit IJsselSterk en/of het voor CrossFit IJsselSterk werkzame personeel aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.
3.De sporter verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal
ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval
en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
4.De sporter is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met
zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei
tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
5.De deelnemer zal CrossFit IJsselSterk en/of het voor CrossFit IJsselSterk werkzame personeel
geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 10 Persoonsgegevens
1.CrossFit IJsselSterk verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens van de sporter ten behoeve van
een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een
goede ledenadministratie.
2.De persoonsgegevens worden opgenomen in het systeem op de computer, waarin alle sporters
van CrossFit IJsselSterk zijn opgenomen. CrossFit IJsselSterk en het voor CrossFit IJsselSterk
werkzame personeel gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens
worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet
worden verstrekt aan derden.

Artikel 11 Overige bepalingen
1.Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van
toepassing.
2.Zonder tegenbericht, gaat sporter ermee akkoord dat er beeldmateriaal word gebruikt voor
marketing doeleinden, zoals op de website, social media, flyers, et cetera, waar hij/zij al dan niet
herkenbaar op staat.
Als sporter niet herkenbaar in beeld wilt komen, dient hij/zij dit per e-mail aan CrossFit IJsselSterk
mede te delen.
3.CrossFit IJsselSterk behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in
verband met een naar het oordeel van CrossFit IJsselSterk te gering aantal deelnemers, vakantie,
ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit IJsselSterk te
bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
4.Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend
door de directie van CrossFit IJsselSterk beoordeeld en beslist